Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICE & ONDERHOUD

A. Voorwaarden alle abonnementen.

1. Inspectiebeurten van gesloten apparaten: eens per jaar met een uitloop van maximaal 6 maanden.

2. Laat u bij een storing een monteur van Wijnhoven langskomen, dan betaalt u daar, afhankelijk van uw abonnementskosten, voor. Indien er binnen 2 weken na de eerste (of vorige) oproep zich opnieuw dezelfde storing voordoet, dan worden deze kosten niet nogmaals berekend. Storingen aan uw apparaat worden volgens vaste afspraken verholpen: Afhankelijk van uw abonnementsvorm betaalt u wel of geen materiaalkosten, voorrijkosten of arbeidsloon.

3. Storingen kunnen worden gemeld op ons telefoonnummer tussen 8:00 uur en 22:00 uur. Buiten werktijden komen monteurs in alleen in noodgevallen.

B. Het apparaat ten behoeve waarvan één van de drie varianten van het Standaard, Comfort of Comfort plus abonnement wordt gesloten dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Apparaten met een maximale capaciteit van 42 kW. Bij apparaten ouder dan 5 jaar kan alleen standaard abonnement afgesloten worden. Bereikt een ketel de leeftijd van 10 jaar, dan worden comfort abonnementen en comfort plus abonnementen vanaf de eerste maand van het eerstvolgende kalenderjaar automatisch omgezet in een standaard abonnement.

2. De installatie bestaat uit:

Het complete apparaat zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 80 liter en exclusief eventueel ingebouwde expansievaten.

3. Wijnhoven behoudt zich het recht voor apparaten uit te sluiten:

– waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn;

– apparaten met een extreem hoog storingsbeeld;

– apparaten waarvoor monteurs niet zijn opgeleid.

Wijnhoven zal u hiervan zo snel mogelijk, na ontvangst van het aanmeldingsformulier, een mededeling doen.

4. Om een abonnement te kunnen afsluiten moet een installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De installatie dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving betreffende ventilatie, toevoer van verbrandingslucht, afvoer van rook van verbrandings- gassen en eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasinstallaties.

2. De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving betreffende laagspanning- en drinkwaterinstallaties.

3. Een apparaat mag niet asbesthoudend zijn.

Aanvullend op voorgaande leden geldt voor het apparaat waarvoor een comfort of comfort plus abonnement wordt gesloten:

4. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.

5. Het apparaat dient door Wijnhoven geïnspecteerd, indien nodig gesaneerd en goedgekeurd te zijn.

6. Het toestel mag niet ouder zijn dan 20 jaar.

C. Storingen die niet onder het comfort of comfort plus abonnement vallen en derhalve volledig, d.w.z. inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden, zijn storingen:

1. Die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is op het apparaat.

2. Die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het apparaat aanwezig is overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier.

3. Aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing of andere oorzaken van buitenaf.

4. Door ondeskundige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen.

5. Door verstopping, door kalkafzetting en diffusie.

6. Door capaciteitsproblemen aan een installatie die niet is geïnstalleerd door Wijnhoven.

7. In vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.

8. Door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de cv-installatie (het bijvullen en ontluchten van de installatie valt niet onder het abonnement).

9. Die dusdanig van aard zijn dat de ketel redelijkerwijs als niet te repareren beschouwd moet worden.

10. Aan de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling.

11. Als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden en niet door Wijnhoven zijn aangebracht.

D. Looptijd

Alle abonnementen lopen steeds tot en met 31 december van het kalenderjaar. De minimale looptijd van het abonnement is 2 jaar.

E. Beëindiging

1. Bij verkoop van de woning waarin het betreffende apparaat is geïnstalleerd dient het abonnement, met inachtneming van de opzegtermijn zoals bepaald in lid 4 van dit artikel, schriftelijk door u te worden opgezegd.

2. Wanneer het apparaat 10 jaar of ouder is. Dit geldt alleen voor een comfort of comfort plus abonnement (zie B1).

3. Tariefsverhoging boven de indexering genoemd, op grond van het bepaalde in artikel F lid 3, geeft u het recht het abonnement binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen, met ingang van de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

4. Beide partijen kunnen het abonnement na het verstrijken van de initiële duur zoals is bepaald in artikel D schriftelijk opzeggen. Deze opzegging dient minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de betreffende termijn schriftelijk te geschieden.

Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd met een jaar.

F. Betalingen

1. Het verschuldigde bedrag wordt per bezoek, achteraf betaald. Het bedrag dient door uzelf te worden overgemaakt op beschreven wijzen in factuur.

2. Voor dit abonnement gelden de tarieven zoals die door Wijnhoven bij het bevestigen van het abonnement zijn verstrekt.

3. De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. In beginsel zal de abonnementsprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.

4. Betalingen van, op grond van door Wijnhoven verrichte werkzaamheden, door klant verschuldigde bedragen worden na werkzaamheden per factuur verstuurd en door klant betaald.

Toepasselijkheid voorwaarden

Algemene voorwaarden Service & Onderhoudsabonnementen zijn van toepassing op alle door Wijnhoven verrichte Service & Onderhoudswerkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van abonnement tussen u en Installatiebedrijf Wijnhoven B.V.

Afspraak maken

Vul onderstaand formulier in om een afspraak te maken!

Persoonsgegevens
Locatiegegevens
Reden

Tariefwijziging per 1 januari 2024

Namens Team Wijnhoven willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking. Graag informeren wij u over een prijswijziging per 1 januari 2024 in onze uurtarieven en onderhoudskosten, conform onze algemene servicevoorwaarden en gebaseerd op recente cijfers van het CBS. Deze aanpassing is het gevolg van stijgende grondstof- en loonkosten. Voor lopende contracten blijven de tarieven ongewijzigd tot 1 april 2024, en offertes van vóór 1 januari 2024 behouden hun geldigheid van maximaal 2 maanden. Uiteraard blijft het gehele Team Wijnhoven voor u klaar staan om de beste producten, kwaliteit en service te verlenen.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Bedankt voor uw begrip en voor het vertrouwen in ons.
 
Team Wijnhoven